Genom våra goda kunskaper om alla skeden i ett projekt åtar vi oss såväl hela projektorganisationen som delar av den. Strategia har erfarenheter från att driva projekt i alla entreprenadformer. Särskild nöjda är vi med våra referenser inom partnering/samverkansentreprenader. Vi håller oss ständigt uppdaterade om förändringar i bygglagstiftningen. Som exempel kan nämnas att alla på Strategia är diplomerade Byggarbetsmiljösamordnare (BAS P och U). Vi har även ett stort nätverk av sakkunniga som stöd vid behov.

Våra kunder finns bland kommunala och kommersiella fastighetsägare och de större byggentreprenörerna.

Projektledning

Projektledning omfattar att delta i olika team, från tidiga skeden, program och projektering, till genomförande i olika typer av entreprenad- och ersättningsformer. Arbetet omfattar även information, uppföljning, kalkyl, planering, uppföljning, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, myndighetskontakter, riskanalyser, dokumentation, upphandlingar av konsulter och entreprenörer, projektavslut och överlämnandet till drift och förvaltning.

 

Byggledning

Byggledning omfattar projektstyrning i produktionsskedet. Huvuduppgiften är att bevaka beställarens intressen inom ramen för ingångna entreprenadkontrakt. Här krävs det goda kunskaper om upphandling, produktion, riskhantering, tid, ekonomi och arbetsmiljö för ett lyckat resultat.

Projekteringsledning

Ledning av arbetet under projekteringen anser vi vara en av de viktigaste skedena i ett projekt, då man bäst kan styra projektet mot rätt kostnad, tid och kvalitet. Ledning av projektörer och god kunskap om ekonomi, tekniska lösningar, produktionsvänlighet och arbetsmiljö, borgar för rätt projektering. Projekteringsledaren ansvarar för att rätt handlingar arbetas fram, genom program-, system- som bygghandlingsskedet och är anpassade efter entreprenadform och ersättningsform.

 

Produktionsledning

Produktionsledning omfattar styrning av byggarbeten och installationer fram till besiktningar i nära samarbete med byggledaren. Framför allt arbetar produktionsledaren med löpande kontroll av produktion, riskhantering, tidsplanering, ekonomi och arbetsmiljö.

Kontrollansvarig enl. PBL

Vi erbjuder certifierade kontrollansvariga enl PBL nivå K.